Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2019
Архив конкурси - 2018
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Бюджет
Благотворителност
Архив конкурси - 2018
04.04.2018 г.
СРС обявява конкурс за следните длъжности
: Съдебен секретар – 2 щатни бройки; Съдебен деловодител – 9 щатни бройки; Съдебен деловодител – регистратура – 5 щатни бройки; Съдебен деловодител – обезпечения – 1 щатна бройка; Съдебен деловодител – Агенция по вписванията – 1 щатна бройка; Съдебен архивар – 6 щатни бройки; Призовкар – 27 щатни бройки.

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал.1 КТ

Протокол втори етап призовкари
Протокол втори етап деловодители
Протокол втори етап архивари
Протокол втори етап служба по вписванията
Протокол втори етап обезпечения
Протокол втори етап регистратура
Протокол втори етап секретари
Заповед АС - 152 / 28.05.2018 г.

Допуснати за трети етап призовкари
Допуснати за трети етап деловодители
Допуснати за трети етап архивари
Допуснати за трети етап служба по вписванията
Допуснати за трети етап обезпечения
Допуснати за трети етап регистратура
Допуснати за трети етап секретари

Класирани за длъжността съдебен секретар
Класирани за длъжността съдебен деловодител
Класирани за длъжността съдебен архивар
Класирани за длъжността съдебен деловодител-обезпечения
Класирани за длъжността съдебен деловодител-регистратура
Класирани за длъжността съдебен деловодител-служба по вписванията
Класирани за длъжността съдебен призовкар


04.04.2018 г.
СРС обявява конкурс за следните длъжности
: Съдебен секретар – 8 щатни бройки; Съдебен деловодител – 1 щатна бройка; Съдебен деловодител – досъдебно производство – 2 щатни бройки; Съдебен деловодител – класифицирана информация – 1 щатна бройка; Съдебен деловодител – фронт офис – 1 щатна бройка.

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал.1 КТ

Протокол втори етап секретари
Протокол втори етап секретари-допълнение
Протокол втори етап деловодители
Протокол втори етап деловодители досъдебно производство
Протокол втори етап деловодители класифицирана информация
Протокол втори етап деловодители фронт офис
Заповед АС - 152 / 28.05.2018 г.

Допуснати за трети етап деловодители
Допуснати за трети етап деловодители фронт офис
Допуснати за трети етап деловодители досъдебно производство
Допуснати за трети етап секретари

Класиран за длъжността съдебен деловодител
Класиран за длъжността съдебен деловодител фронт офис
Класирани за длъжността съдебен деловодител досъдебно производство
Класирани за длъжността съдебен секретар


04.04.2018 г.
СРС обявява конкурс за следните длъжности
: Ръководител сектор „Правно обслужване“ – 1 щатна бройка; Специалист – правно обслужване – 1 щатна бройка; Ръководител сектор „Управление и контрол при стопанисването на съдебното имущество“ – 1 щатна бройка; Връзки с обществеността – 1 щатна бройка; Счетоводител – 1 щатна бройка; Специалист - плащания – 1 щатна бройка.

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал.1 КТ

Протокол втори етап уксси
Протокол втори етап специалист правно обслужване
Протокол втори етап ръководител правно обслужване
Протокол втори етап връзки с общественосста
Протокол втори етап специалист -  плащания
Протокол втори етап счетоводител

Класиран за длъжността връзки с обществеността
Класиран за длъжността ръководител - сектор правно обслужване
Класиран за длъжността специалист - правно обслужване
Класиран за длъжността ръководител - сектор УКССИ
Класирани за длъжността специалист - плащания
Класирани за длъжността счетоводител

Обновено на 10.06.2019 г. в 10:32 ч.