Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Електронни преписки след 15.04.2016 г.
Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Архив на обществените поръчки
Вътрешни правила по ЗОП
Периодични плащания
Изпълнени договори
<< Върни се обратно

Процедура по публично състезание с предмет: "Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Софийския районен съд"
Публикувана на: 16.02.2017  
Решение за откриване на процедура:
Обявление за поръчка:
Документация (Публикувано на 16.02.2017 г.)

Утвърдена документация (Публикувано на 16.02.2017 г.)
Проект на договор (Публикувано на 16.02.2017 г.)

Разяснение (Публикувано на 28.02.2017 г.)

Протокол (Публикувано на 10.03.2017 г.)

Съобщение за отваряне на ценово предложение (Публикувано на 20.03.2017 г.)

Протокол № 2 (Публикувано на 27.03.2017 г.)
Утвърден протокол от работата на комисията (Публикувано на 27.03.2017 г.)
Решение за избор на изпълнител (Публикувано на 27.03.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка (Публикувано на 09.05.2017 г.)
Потвърждение за вписване в РОП - линк (Публикувано на 09.05.2017 г.)
Договор (Публикувано на 09.05.2017 г.)

Приложения към договор