Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации по ЗПРКИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Годишни отчетни доклади
Дарители
Благотворителност
Свободни работни места

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява следните конкурси:

1. Конкурс за длъжността "Специалист - плащания"

Декларации:

По чл. 136, ал. 2, т. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/
За липса на обстоятелства по чл. 132, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/


СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс
при условията на чл. 67, ал. 1 за длъжността
„Специалист-плащания" - 1 щатна бройка
 
 
I. Описание на длъжността:
 
    Изплаща парични средства от касата на съда. Съхранява и отговаря за касовата наличност. Води стриктно касовата книга и се отчита в счетоводството. Изготвя и съхранява разплащателни ведомости за трудови възнаграждения, хонорари на съдебни заседатели, вещи лица и други. Изготвя платежни документи, свързани с изплащането на трудовите възнагражденията и хонорарите. Изпълнява и други задачи възложени от главния счетоводител.
 
II. Общи изисквания за заемане на длъжността:
 
Кандидата да е лице, което отговаря на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл. 107с от Кодекса на труда и Правилника за администрация на съдилищата:
- има българско гражданство;
- е навършило пълнолетие;
- не е поставено под запрещение;
- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
- не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик;
- не е народен представител;
- не е общински съветник;
- не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.
 
III. Минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
 
1. Образование - средно.
2. Трудов стаж - не по-малко от 2 години.
3. Отлично познаване на нормативните документи, свързани с изпълнение на длъжността - Закон за счетоводството, Закон за данък добавена стойност, Кодекса на социално осигуряване, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекса на труда, Закон за устройството на държавния бюджет и други свързани с бюджетната сфера.
4. Компютърна грамотност MS Office, Internet, работа със специализиран софтуер за работни заплати и други.
 
Предимство: Наличието на опит в бюджетната сфера.
 
IV. Размер на основното трудово възнаграждение:
 
Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт - минималния размер на основната заплата е 621.00 лв.
 
V. Необходими документи за участие в конкурса:
 
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса в срок до 08 май 2017 г. включително.

Към заявлението се прилагат:
- Мотивационно писмо.
- Подробна професионална автобиография-европейски формат.
- Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване -оригинал.
- Медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал.
- Свидетелство за съдимост - оригинал.
- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация (със заверка от кандидата).
- Копие от документите, удостоверяващи трудовия стаж (със заверка от кандидата).
- Декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен да заема определена длъжност.
 
Място за подаване на документи:
Софийски районен съд, бул."Драган Цанков" №6 зала №12А отдел „Човешки ресурси".
 
 
Срок за подаване на документи:
един месец, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса.
(Обявата е публикувана на 07.04.2017 г.)
 
 
V. Начин на провеждане на конкурса:
 
Конкурсът ще се проведе от конкурсна комисия на два етапа:

    1. Първи етап - подбор на документи - разглеждане постъпилите заявления, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността. Комисията допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.

    2. Втория етап - събеседване с кандидатите при поставяне на въпроси, свързани с:
  • познаването на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността - Закона за счетоводството, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекса на труда, Закон за устройството на държавния бюджет и други свързани с бюджетната сфера.
  • професионалната мотивация за работа в СРС
  • Оценяването на кандидатите за всички длъжности се извършва по шестобалната система. Класират се само тези кандидати, получили оценка не по-ниска от „Много добър 4,50”.
  • Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса, както и всички съобщения, свързани с конкурса се обявяват на подходящо място в сградите на СРС, както и на интернет страницата на Софийския районен съд, секция „Конкурси”.
  • Длъжностните характеристики за конкурсните длъжности се предоставят на разположение на кандидатите в звено „Човешки ресурси”, находящо се в сградата на СРС, бул. „Драган Цанков“ № 6, ет. 1, зала 12А, в срока за подаване на документи.

Посещения:
page Counter

Обновено на 21.06.2017 г. в 11:29 ч.