Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Електронни преписки след 15.04.2016 г.
Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Архив на обществените поръчки
Периодични плащания
Изпълнени договори


Профил на купувача

На страниците от "профила на купувача" можете да намерите информация относно Текущи процедури по ЗОП, Минали процедури по ЗОП, Периодични плащания и Изпълнени договори от страна на съда.


*Публикуваната на интернет страницата на Софийския районен съд документация е напълно идентична с предоставяната на хартиен носител.

 Пресслужба
Безопасност и здраве
Заповеди и инструктажи за безопастната работа в съда
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.
Контакти
Конкурси
Свободни работни места в Софийския районен съд
Обяви за търг
Благотворителност
Благотворителни кампании в Софийския районен съд
Контакт на съдиите с ВСС