справки по други граждански дела

Моля попълнете едно или няколко от полетата във формата, както и защитния цифров код най-долу.

Настоящата функционалност позволява търсене за статуса на активни или наскоро приключили граждански дела.
Системата търси чрез пълнотекстово съответствие при полълнено поле "Страна по делото".
Моля въвеждайте три имена при въвеждане на лице като страна по дело. Честа грешка е подаването на име и фамилия, което не води до намиране на коректен резултат.

Решения и други постановени съдебни актове могат да бъдат намерени в единната система за публикуване на съдебни решения на адрес: http://legalacts.justice.bg.
Решения по бързи производства се публикуват на настоящия сайт на Софийски районен съд и могат да бъдат видяни ТУК.

*Информацията в тази секция има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в нея, не поражда правни последици, свързани със статуса на делата, сроковете, призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.
номер на дело
година
страна по делото
моля, въведете следния код
 
Търсене