Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта и вносна бележка за платена държавна такса. Може да платите и на ПОС терминал на Гише 27, 28 и 29.
Електронни преписки след 15.04.2016 г.
Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Архив на обществените поръчки
Периодични плащания
Изпълнени договори
<< Върни се обратно

Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Софийски районен съд
Публикувана на: 28.08.2015  
ПУБЛИЧНА ПОКАНА,
 ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ:
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги
за нуждите на Софийски районен съд”

при следните обособени позиции:
 
Обособена позиция № 1 „Предоставяне на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги за нуждите на СРС”
 
Обособена позиция № 2 „Предоставяне на мобилни услуги (глас и данни) чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на СРС”

Линк към АОП Публични покани:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045313


Публична покана ID 9045313

Документация

Техническа спецификация по обособена позиция №1

Техническа спецификация по обособена позиция №2

Проект на договор

Разяснения:
(Разяснението публикувано на 02.09.2015 г.)
 
(Разяснението публикувано на 03.09.2015 г.)
 
(Разяснението публикувано на 04.09.2015 г.)

(Разяснението публикувано на 04.09.2015 г.)

(Разяснението е публикувано на 08.09.2015 г.)
 
(Разяснението е публикувано на 09.09.2015 г.)


Протокол
(Протоколът е публикуван на 18.09.2015 г.)

Договор
(Договорът е публикуван на 12.10.2015 г.)

Приложения:
(Приложението е публикуванo на 12.10.2015 г.)
 
(Приложението е публикуванo на 12.10.2015 г.)
 
Поканата е публикувана на: 28.08.2015 г.