Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта и вносна бележка за платена държавна такса. Може да платите и на ПОС терминал на Гише 27, 28 и 29.
Електронни преписки след 15.04.2016 г.
Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Архив на обществените поръчки
Вътрешни правила по ЗОП
Периодични плащания
Изпълнени договори
<< Върни се обратно

Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Изработка и доставка на работни и посетителски столове за сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23
Публикувана на: 16.01.2017  
Решение (Публикувано на 16.01.2017 г.)

Линкове към РОП:

Техническа спецификация (Публикувано на 16.01.2017 г.)
Техническо предложение - Образец №4 (Публикувано на 16.01.2017 г.)
Ценово предложение - Образец №10 (Публикувано на 16.01.2017 г.)
Единен европейски документ (ЕЕДОП) - Образец №1 (Публикувано на 16.01.2017 г.)
Проект на договор - Приложение №2 (Публикувано на 16.01.2017 г.)
Приложения и образци - Образец №2 (Публикувано на 16.01.2017 г.)

Покани:
Уведомителни писма до поканените лица за удължаване на срока на основание чл. 28, ал. 4 ППЗОП (.zip) (Публикувано на 19.01.2017 г.)

Протокол от преговорите с "Триди" ООД (Публикувано на 27.01.2017 г.)
Протокол от преговорите с "Никром мебел" АД (Публикувано на 27.01.2017 г.)
Доклад на комисията (Публикувано на 27.01.2017 г.)
Решение (Публикувано на 27.01.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка (Публикувано на 09.03.2017 г.)

Потвърждение за вписване в РОП - линк към АОП (Публикувано на 09.03.2017 г.)
Потвърждение за вписване в приложението на Официален вестник на ЕС (Публикувано на 09.03.2017 г.)

Договор (Публикувано на 09.03.2017 г.)
Доклад (Публикувано на 09.03.2017 г.)
Техническо предложение - Приложение №2 (Публикувано на 09.03.2017 г.)
Ценово предложение - Приложение №5  (Публикувано на 09.03.2017 г.)

Допълнително спорузомение (Публикувано на 13.10.2017 г.)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (Публикувано на 16.01.2018 г.)
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Линк (Публикувано на 16.01.2018 г.)