Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Заповедно деловодство

Kакво представлява заповедното производство?

! Важни практически указания за заявители

! Важни практически указания за длъжници


 

 Работно време: 9:00 – 17:00 часа (без почивка)

 

  

В ДЕЛОВОДСТВОТО МОЖЕТЕ ДА:

 (ЗА ЗАЯВИТЕЛИ)

· Направите справка по образувано заповедно производство;

· Да представите допълнително документи: напр. документ (в оригинал) към образувано дело; пълномощно; вносна бележка за платена държавна такса – Как?;

· Подадете молба за освобождаване от държавна такса – Как?;

· Получите ксерокопие от документи по делo – Как?;

 · Получите заверен препис от заповед за изпълнение – Как? ;

 · Подадете молба за издаване на съдебно удостоверение – Как?;

 · Получите готов изпълнителен лист;

· Подадете заявление за връщане на документа, въз основа на който е издаден изпълнителен лист –Как?;

· Подадете отговор срещу частна жалба на длъжника;

· Подадете молба за издаване на дубликат на изгубен или унищожен изпълнителен лист – Как?

 
(ЗА ДЛЪЖНИЦИ):

 · Направите справка по образувано заповедно производство;

·  Направите ксерокопие от документи по делo – Как? ;

 · Получите заверен препис от заповед за изпълнение – Как? ;

 · Подадете отговор срещу частна жалба на кредитора.

 

ВНИМАНИЕ!:

  • Възражения срещу заповед за изпълнение
  • Частни жалби срещу разпореждания и определения на съда

с цел поставяне на входящ номер, се подават в "РЕГИСТРАТУРА” 

Полезни образци  във връзка със  заповедното производство може да намерите в "Бланки и формуляри"

 

Горните услуги се извършват след представяне на личната Ви карта, когато се явявате в „Деловодство" лично или на пълномощно, ако сте упълномощен представител.

За да бъдете обслужен бързо, моля, носете и съдебен документ, който да съдържа информация за номера и годината на делото.


 


Обновено на 14.04.2015 г. в 15:51 ч.