Софийски Районен Съд
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Служба по вписванията
Съдебноизпълнителна служба
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Бланки и формуляри
Електронно свидетелство за съдимост
Свидетелство за съдимост
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Описи по състави
Електронно свидетелство за съдимост

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Съгласно Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК, имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост.

Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено в писмена форма, но само в електронен вид и съдържание, достъпно на страница на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който се предоставя на лицето, за което се отнася.

За идентификация на лицето, електронното свидетелство за съдимост съдържа ЕГН и три имена на български и английски език по документ за самоличност.

За заявка на електронно свидетелство за съдимост е необходим електронен подпис

Електронното свидетелство за съдимост можете да заявите на специализирания сайт на Министерството на правосъдието: https://cs.mjs.bg/

 


Обновено на 10.09.2015 г. в 12:40 ч.