Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook

Софийски районен съд уведомява всички граждани и страни по дела, че съгласно чл. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда, както и давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

С нормата на чл. 5, ал. 1 от закона е предвидено, че се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски. Съобразно ал. 2 на същия текст не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.


Таксата за издаване на свидетество за съдимост е 5 лв. 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС – 134

гр. София, 31 март 2020 година

 

 

            На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия на ВСС от проведеното заседание на 31.03.2020г., с което е отменено Решение на СК на ВСС по т. 9 от Протокол № 9/15.03.2020г., предвид епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното в тази връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб за социална дистанция, намирам, че следва да бъде създадена адекватна и оптимална организация за издаване на свидетелства за съдимост в сградата на Софийски районен съд, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, целяща възможното намаляване на рисковете от разпространение на заразата при извършването на този вид административна услуга, поради което,

Н А Р Е Ж Д А М:
 


СЧИТАНО от 01.04.2020 г. до отмяна на извънредното положение:

  1. Свидетелства за съдимост да се издават на специално обособено за целта гише в сградата на Софийски районен съд, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“№ 23.
  2. Заплащането от гражданите на дължимата такса за издаване на свидетелство за съдимост следва да се извършва посредством използването на ПОС- терминал, с който е оборудвано специално обособеното гише в сградата на СРС или предварително чрез нареждането на паричен превод по банковата сметка на съда - IBAN - BG78CECB97903143897401 и BIC - CECBBGSF, за което да се представя платежен документ или извлечение от он-лайн банкиране.
  3. Посетителите на съда във връзка с тази услуга следва да носят предпазни маски, като се допускат само по един в сградата. Да не се допуска струпване на хора пред сградата на съда, като изчакващите да стоят на разстояние не по-малко от 2 метра помежду си.
  4. На специално обособеното за целта гише да се извършва непрекъсната дезинфекция.
  5. Гишето да се обслужва от един служител, който непрекъснато да носи предпазни ръкавици и маска.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на съдебния администратор.З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС – 97

гр. София, 16 март 2020 година

 

 

            На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет по т.1 от проведеното заседание на 15.03.2020 г., предвид усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната, както и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед на министър-председателя на Република България, за социална дистанция,

Н А Р Е Ж Д А М:

1.      В Софийски районен съд да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. включително, с изключение на: делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 НПК; чл.66, чл.67, чл.69 и чл.70 НПК; разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 НПК; разпит на свидетел пред съдия по чл.223 НПК; дела по чл.427 НПК; делата по раздел II от Закона за здравето; дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство; дела по чл.355 от Наказателния кодекс; процесуални действия по реда на чл.146 НПК, чл.158 НПК, чл.161 НПК, чл.164 НПК, чл.165 НПК; делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

2.      В периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. включително делата по т.1 да се разглеждат и разпределят само на дежурните съдиии в Наказателно отделение на Софийски районен съд съгласно приложен към настоящата заповед график за дежурства, като в седмицата преди дежурството съдиите да бъдат изрично уведомявани по телефона за предстоящото им дежурство. По искания по чл.270 НПК по висящи наказателни дела да се произнасят дежурните съдии. Възлагам на дежурните съдии в Наказателно отделение през посочения период да образуват и разпределят делата по т.1.

3.      Откритите съдебни заседания по делата по т.1 да бъдат провеждани единствено в зала номер 1 в сградата на Софийски районен съд, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, като на съдиите и съдебните секретари бъдат осигурени предпазни средства /маски, ръкавици и дезинфектанти/.

4.      В Софийски районен съд да се преустанови разглеждането на всички видове граждански дела за периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. включително, с изключение на:

4.1  дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки, като съдиите да се произнасят по исканията по възможност само в закрити заседания; дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита; разрешения за теглене на суми от детски влогове;

4.2  делата за обезпечение по бъдещ и висящ иск; делата за обезпечаване на доказателства;

5.      В периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. делата по т.4.1 да се разглеждат и разпределят единствено на дежурните съдии, разглеждащи брачни дела съгласно приложен към настоящата заповед график за дежурства, като в седмицата преди дежурството съдиите да бъдат изрично уведомявани по телефона за предстоящото им дежурство. Възлагам на дежурните съдии, разглеждащи брачни дела, през посочения период да образуват делата по т.4.1.

6.      В периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. делата по т.4.2 да се разглеждат и разпределят единствено на дежурните съдиии в Първо и Второ Гражданско отделение съгласно приложен към настоящата заповед график за дежурства, като в седмицата преди дежурството съдиите да бъдат изрично уведомявани по телефона за предстоящото им дежурство. Възлагам на дежурните съдии в Първо и Второ Гражданско отделение през посочения период да образуват делата по т.4.2.

7.      Откритите съдебни заседания по т.4 да бъдат провеждани единствено в зала номер 1 в сградата на Софийски районен съд, находяща се в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, като на съдиите и съдебните секретари бъдат осигурени предпазни средства /маски, ръкавици и дезинфектанти/.

8.      Всички останали дела, извън посочените в т.1 и т.4, след отпадане на извънредното положение да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция на настоящата година.

9.      Да не се образуват дела по входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата  по т.1 и т.4 от настоящата заповед.

10.  Подаването на всякакъв вид документи да се извършва само по пощата.

11.  Справките по дела да се извършват само на телефони 02/8955101 и 02/8955103 за граждански дела, 02/8955697 за обезпечения, 02/8954300 за наказателни дела,  или по електронен път чрез сайта на съда.

12.  Свидетелства за съдимост да се издават само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост, като през периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. необходимите произнасяния се осъществяват от включените в седмичните дежурства съдии.

13.  Забранява се достъпът до сградите на Софийски районен съд на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.1 и т.4. Контролът да се извършва от служители на ГД „Охрана“, като лицата да бъдат допускани само след като съответният служител на ГД „Охрана“ извърши справка чрез телефонно обаждане до оправомощен служител от СРС, който следва да даде информация кои лица следва да участват в насрочените съдебни заседания. След приключване разглеждането на посочените по-горе дела, призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.1 и т.4 граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати, незабавно да напускат сградите на съда, контролът за което да се осъществява от ГД „Охрана“.

14.  Прокурори и служители от Софийска районна прокуратура да се допускат съобразно заповед на административния ръководител на Софийска районна прокуратура.

15.  Забранява се достъпът на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители в сградите на Софийски районен съд, с изключение на дежурните съдии съгласно приложените към настоящата заповед графици, заместник–председателите на съда, съдебния администратор, административния секретар, началниците и завеждащите служби, както и служители, пряко ангажирани с обезпечаване на работата на дежурните съдии или обезпечаващи основни дейности на съда, като тези служители следва да бъдат определени в график, изготвен от съдебния администратор по предложение на началниците на служби  и предоставен на ГД „Охрана“.

16.  По изключение се допуска съдии и държавни съдебни изпълнители, извън включените в графиците за дежурства, еднократно в периода 16.03.2020 г. – 20.03.2020 г. да посетят сградите на съда за период до 30 минути с цел взимане на дела, по които да работят дистанционно.

17.  За периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. включително се забранява достъпът на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в сградите на Софийски районен съд, които в последните 2 седмици са напускали пределите на Република България независмо дали са включени в графиците на дежурства и без да ползват изключението по т.16. Дежурните съдии за периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. включително, за които се отнася настоящата забрана, декларират посоченото обстоятелство с декларация, изпратена на електронния адрес на съда, като уведомяват за това обстоятелство и някой от заместник–председателите на съда. Ако магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители констатират, че лице нарушава настоящата забрана, да уведомят незабавно председателя на съда за предприемане на съответните административни и дисциплинарни мерки по отношение на лицето.

18.  За периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. включително в сградите на Софийски районен съд се забранява струпването на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители, които съобразно настоящата заповед ще продължат да изпълняват своите функции в сградите на съда. Същите да спазват дистанция от най-малко един метър помежду си и да комуникират преимуществено чрез телефон или служебен имейл.

19.   Указвам на съдиите, че следва да работят дистанционно по делата на техния състав, като съдебните актове да се обявяват и вписват в срочните книги след отпадане на извънредното положение. След отпадане на изънредното положение, началниците на деловодствата да изготвят справка за извършената дейност от всеки съдия.

20.  Всички служители, които няма да бъдат на работа в периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г., стриктно да спазват нарежданията и препоръките на властите и на Националния оперативен щаб, създаден със заповед на министър-председателя на Република България.

21.  Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.1 и т.4 от заповедта за периода на обявеното извънредно положение 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. включително, като призвоките и собщенията за делата по т.1 и т.4 да се извършват по телефон, факс или електронен път.

Всички административни услуги да се извършват на едно гише във всяка от сградите на съда, което физически е разположено максимално близо до входа на съдебната сграда, като се осигури непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС – 101

гр. София, 16 март 2020 година

 

            На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет от проведеното заседание на 16.03.2020г., с което е допълнено предходно решение на СК към ВСС от 15.03.2020г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

            1. В Софийски районен съд да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода 16.03.2020 г. - 13.04.2020 г. включително, с изключение на делата, посочени в т.1 от Заповед № АС-97/16.03.2020г. на председателя на СРС и на делата по чл. 72, 73 и 159а НПК, както и по Закона за електронните съобщения.

2. В периода 16.03.2020 г. - 13.04.2020 г. включително делата по т.1 от настоящата заповед да се разглеждат и разпределят само на дежурните съдии в Наказателно отделение на Софийски районен съд съгласно утвърдения със Заповед № АС 98/16.03.2020г. на председателя на СРС график за дежурства. Възлагам на дежурните съдии в Наказателно отделение през посочения период да образуват и разпределят делата по т. 1.

Заповедта да се публикува на официалната страница на съда, както и да се постави на видно място в сградите на съда, за сведение и изпълнение.


З  А  П  О  В  Е  Д
№ АС – 132
гр. София, 27 март 2020 година
 
 
                На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет от проведеното заседание на 26.03.2020г., с което са допълнени предходни решения на СК към ВСС по Протоколи № 9/15.03.2020г. и № 10/16.03.2020г.,
 
НАРЕЖДАМ:
 
            ДОПЪЛВАМ заповеди № АС-97/16.03.2020г. и № АС-101/16.03.2020г. на председателя на СРС, като в периода до 13.04.2020 г. да се разглеждат и дела по чл.225, ал.6 НК и чл.326, ал.2 НК.
Делата по т.1 от настоящата заповед да се разглеждат и разпределят само на дежурните съдии в Наказателно отделение на Софийски районен съд съгласно утвърдения със Заповед № АС-98/16.03.2020г. на председателя на СРС график за дежурства. Възлагам на дежурните съдии в Наказателно отделение през посочения период да образуват и разпределят делата по т. 1.
 
Заповедта да се публикува на официалната страница на съда, както и да се постави на видно място в сградите на съда, за сведение и изпълнение.

З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС – 142

гр. София, 02 април 2020 година

 

         На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет от проведеното заседание на 26.03.2020г., с което са допълнени предходни решения на СК към ВСС по Протоколи № 9/15.03.2020г. и № 10/16.03.2020г.,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

ДОПЪЛВАМ заповеди № АС-97/16.03.2020г., № АС-101/16.03.2020г. и №АС-137/31.03.2020г. на председателя на СРС, като в периода от 02.04 до 13.04.2020г.:

1.                В Наказателно отделение на СРС да се разглеждат и дела по чл.61, ал.3 НПК, чл.432 НПК и дела по чл.62, ал.6, т.1 ЗКИ, които да се разпределят само на дежурните съдии в Наказателно отделение на Софийски районен съд съгласно утвърдения със Заповед № АС-98/16.03.2020г. на председателя на СРС график за дежурства, като до изчерпване на вече постъпилите искания делата да се образуват в хронологична последователност съобразно реда на постъпването им, като се започне от най-рано постъпилите, съобразно броя образувани дела в съда и натоварването на дежурните съдии по преценка на заместник – председателя и ръководител на наказателното отделение в СРС.

2.                Възлагам на дежурните съдии в Наказателно отделение през посочения период да образуват и разпределят делата по т. 1.

3.                В гражданските отделения на СРС да се разглеждат граждански дела:

3.1 По искане  за разкриване на банкова тайна по чл.62, ал.6 т.2-12 ЗКИ;

3.2 За приемане на наследство и отказ от наследство  по чл.49 ЗН и чл.52 ЗН.

4.                Делата по т.3.1 да се разглеждат единствено от дежурните съдии в Първо и Второ Гражданско отделение на СРС, съгласно утвърдения със Заповед № АС-98/16.03.2020г. на председателя на СРС график за дежурства, като до изчерпване на вече постъпилите искания по т.3.1 делата да се образуват в хронологична последователност съобразно реда на постъпването им в съда, като се започне от най-рано постъпилите, съобразно броя образувани дела в съда и натоварването на дежурните съдии по преценка на заместник – председателите и ръководители на гражданските отделения в СРС.

5.                Делата по т.3.2 да се разглеждат единствено от дежурните съдии, разглеждащи брачни дела, съгласно утвърдения със Заповед № АС-98/16.03.2020г. на председателя на СРС график за дежурства, като до изчерпване на вече постъпилите искания по т.3.2 делата да се образуват в хронологична последователност съобразно реда на постъпването им в съда, като се започне от най-рано постъпилите, съобразно броя образувани дела в съда и натоварването на дежурните съдии по преценка на заместник – председателите и ръководители на отделения в СРС. Резултатът от решението по делото се вписва в особената книга  за приемане и отказ от наследство, като удостоверенията за това се връчват след отпадане на извънредното положение.

6.                Възлагам на дежурните съдии в гражданските отделения на СРС през посочения период да образуват делата по т.3. 


З  А  П  О  В  Е  Д
№ АС – 98
гр. София, 16 март 2020 година
 
                На основание чл. 80, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т.1 от проведеното заседание на 15.03.2020 г. и създадената организация в Софийски районен съд по силата на Заповед № АС-97/16.03.2020г. на председателя на СРС,
 
Н А Р Е Ж Д А М:
УТВЪРЖДАВАМ следните графици за дежурства на съдиите от Софийски районен съд през периода на действие на Заповед № АС-97/16.03.2020г. на председателя на СРС:
 
НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ – двама съдии дежурят присъствено, а останалите определени са на разположение:
17.03.2020г. – 11 състав и 115 състав присъствено; 100, 101 и 116  на разположение
18.03.2020г. – 100 състав и 101 състав присъствено; 11, 115 и 116 на разположение
19.03.2020г. – 11 състав и 116 състав присъствено; 100, 101 и 115 на разположение
20.03.2020г. – 101 състав и 115 състав присъствено; 11, 100 и 116 на разположение
23.03.2020г. – 110 състав и 114 състав присъствено; 95, 98 и 129  на разположение
24.03.2020г. – 98 състав и 129 състав присъствено; 95, 110 и 114 на разположение
25.03.2020г. – 95 състав и 114 състав присъствено; 98, 110 и 129 на разположение
26.03.2020г. – 98 състав и 110 състав присъствено; 95, 114 и 129 на разположение
27.03.2020г. – 95 състав и 129 състав присъствено; 98, 110 и 114 на разположение
30.03.2020г. – 21 състав и 23 състав присъствено; 9, 94 и 106  на разположение
31.03.2020г. – 9 състав и 94 състав присъствено; 21, 23 и 106 на разположение
01.04.2020г. – 21 състав и 106 състав присъствено; 9, 23 и 94 на разположение
02.04.2020г. – 23 състав и 94 състав присъствено; 9, 21 и 106 на разположение
03.04.2020г. – 9 състав и 106 състав присъствено; 21, 23 и 94 на разположение
06.04.2020г. – 8 състав и 18 състав присъствено; 14, 102 и 104  на разположение
07.04.2020г. – 102 състав и 104 състав присъствено; 8, 14 и 18 на разположение
08.04.2020г. – 8 състав и 14 състав присъствено; 18, 102 и 104 на разположение
09.04.2020г. – 18 състав и 104 състав присъствено; 8, 14 и 102 на разположение
10.04.2020г. – 14 състав и 102 състав присъствено; 8, 18 и 104 на разположение
ВЪЗЛАГАМ произнасянията по доклада на досъдебно производство на дежурните съдии съгласно настоящия график.
УВЕДОМЯВАМ съдиите от НО, че по отношение на нощните дежурства продължава действието на досегашния график.
 
ГРАЖДАНСКИ ОТДЕЛЕНИЯ - двама съдии дежурят присъствено, а останалите определени са на разположение:
 
СЪДИИ, разглеждащи дела от материята на І и ІІ ГО
16.03.2020 г. – 20.03.2020 г. - 87 и 127 присъствено; 128, 167, 76, 77 на разположение
23.03.2020 г. – 27.03.2020 г. - 78 и 142 присъствено; 90, 150, 79, 81 на разположение
30.03.2020 г. – 03.04.2020 г. - 76 и 148 присъствено;  151, 155, 113, 119 на разположение
06.04.2020 г. - 10.04.2020 г. - 123 и 161 присъствено; 159, 162, 126, 138 на разположение
 
СЪДИИТЕ ОТ ІІІ ГО, разглеждащи молби, искове и  жалби по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, чл. 29 ГПК и по част VІ от ГПК
16.03.2020 г. – 20.03.2020 г. – 83 и 92 присъствено; 117 на разположение
23.03.2020 г. – 27.03.2020 г. - 84 и 89 присъствено; 86 на разположение
30.03.2020 г. – 03.04.2020 г. - 37 и 158 присъствено; 91 на разположение
06.04.2020 г. - 10.04.2020 г. - 139 и 149 присъствено; 80 на разположение
Заповед АС-99/16.03.2020 г. за дежурства на държавните съдебни изпълнители при СРС за периода 16.03.2020 до 13.04.2020 г.

Заповед АС-102/17.03.2020 г. за дежурства на съдии по вписванията при СРС за периода 17.03.2020 до 13.04.2020 г.

 

Заповед АС-86
Заповед АС-93
Заповед за инвентаризация 2020 г.
Заповед за инвентаризация 2019 г.
Заповед АС-325
Важно преместване на наказателно отделение
Заповед касови ордери
Заповед видео наблюдение
/Публикувана на 16.01.2017 г. в 16:45 ч./
Заповед обслужване на граждани и адвокати
/Публикувана на 09.09.2016 г. в 15:45 ч./
Заповед дежурно гише в служба "Архив"
/Публикувана на 07.09.2016 г. в 16:45 ч./
Заповед АС-145
Правила за възстановяване на дела
Заповед предоставяне на наказателни дела
Преместване на наказателно отделениеПресслужба
Безопасност и здраве
Заповеди и инструктажи за безопасната работа в съда
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.
Регистър на медиаторите към ЦСМ
Доклади, презентации, резултати и книги
Контакти
Конкурси
Свободни работни места в Софийския районен съд
Обяви за търг
Благотворителност
Благотворителни кампании в Софийския районен съд
Контакт на съдиите с ВСС