Софийски Районен Съд
Банкови сметки
Държавните такси, дължими по сметка на Софийския районен съд по граждански дела (с изключение на изпълнителните дела), съгласно чл. 23 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс: по молба за издаване на документ, както следва:
1. на удостоверение – 5 лв.;
2. на препис от документ – 2 лв., а ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 1 лв.;
3. на фотокопие на документ – за всяка страница по 0,10 лв., а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща по 0,07 лв.,
да се събират в брой в касата на съда на бул. „Цар Борис ІІІ” № 54, считано от 13.03.2015г.

Таксите да се събират до 14:00 часа на всеки петък от текущата седмица.

 

Банкови сметки на Софийски районен съд

Централна кооперативна банка обслужва съда от 05 юни 2005 г.

За държавни такси, глоби, свидетелства за съдимост,
удостоверения и разноски по дела:

IBAN – BG 78 CECB 9790 3143 8974 01
BIC - C E C B B G S F

За гаранции по наказателни и граждански дела,
обезпечителни производства, залог в пари, възстановяване на щети:

IBAN – BG 96 CECB 9790 3343 8974 00
BIC - C E C B B G S F

За вещи лица – всички експертизи и особен представител:
IBAN – BG 96 CECB 9790 3343 8974 00
BIC - C E C B B G S F

Държавен съдебен изпълнител:
IBAN – BG 69 CECB 9790 3343 8974 01
BIC - C E C B B G S F

За издаване на удостоверения за наличие или липса на изпълнителни дела:
IBAN – BG 78 CECB 9790 3143 8974 01
BIC - C E C B B G S F

За Ваше улеснение, в сградите на съда има банкови офиси за внасяне на суми по делата.

Моля да имате предвид, че освен дължимата държавна такса, се заплаща такса и за банковия превод!


Обновено на 18.11.2015 г. в 14:31 ч.