Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Стаж по Наредба №2 от 23.09.2002г. за придобиване на юридическа правоспособност
Стажантска програма Fulbright
Стаж на студенти от УНСС
Стажантска програма на ЦСМ
Кандидатстване - документи и срок

1. Необходими документи

  • автобиография на български и английски език (ако кандидатът владее английски език);
  • мотивационно писмо на български и английски език (ако кандидатът владее английски език).

И двата документа следва да бъдат написани на Times New Roman, шрифт 12. Автобиографията следва да е не по-дълга от една страница. В нея кандидатът следва да посочи освен всичко друго и средния си семестриален успех до момента (при необходимост е възможно съдиите да поискат от студента да представи академична справка).
Мотивационното писмо следва да е не по-дълго от страница и половина, разредка 1 ½. В него кандидатът освен всичко друго следва да опише: 1. интересите си в областта на правото; 2. очакванията си от програмата.

2. Срок за кандидатстване

Желаещите да участват в програмата следва да подадат документите си от 18.07.2017 г. до 15.09.2017 г. включително. Кадидатите, които преминат предварителния подбор по документи, ще бъдат поканени на интервю. В предварителния подбор ще участват съдиите, които участват в програмата. В интервюто ще участват съдиите, както и представител на Комисия "Фулбрайт". Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултата от конкурса.

3. Начини за подаване на документите

Документите могат да бъдат подадени до съдия Албена Ботева или Мария Георгиева по някой от следните начини:

  • на електронен адрес stajanti@srs.justice.bg;
  • по пощата на адрес Софийски районен съд, София 1612, бул. „Цар Борис III” № 54, кабинет 204;
Желаем успех на всички студенти, които биха желали да участват в програмата.

За контакти

Мария Георгиева
02 8955 423
0889 515 423
 

Обновено на 17.07.2017 г. в 16:21 ч.