Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Достъп до обществена информация

 Съгласно чл. 2 ал.1 от Закона за достъп до обществена информация ‘всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти’ се определя като обществена информация.

Моля, имайте предвид, че осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите и морала.

Достъп до информацията се осигурява (или отказва) след като лицето, искащо достъп до информация, подаде заявление. Образец от завлението можете да изтеглите оттук.

Заявлението се подава лично на „Регистратура” или по поща на адреса на съда.

Заявленията за достъп до обществена информация са в писмена форма и задължително съдържат:

 • трите имена или наименованието и седалището на заявителя;
 • адрес за кореспонденция със заявителя;
 • описание на исканата информация;
 • предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 • дата и подпис.

Предоставянето на достъп до обществена информация се изготвя във формата, посочена от заявителя, която може да бъде:

 • преглед на информация – оригинали или копия;
 • копия на хартиен носител;
 • копия на технически носител;
 • устна справка.

Подадените заявления се представят на Председателя на съда. Разглеждат се в 14-дневен срок след датата на регистрирането им. Срокът може да бъде удължен с до 10 дни, когато исканата информация е в голям обем и с до 14 дни, когато се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

Срокът се удължава и ако са необходими уточнения за исканата информация от заявителя. Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в срок от 30 дни от получаване на писмото за уточняване, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.

Решението за достъп се връчва лично срещу подпис на заявителя или се изпраща с придружително писмо по пощата с обратна разписка.

Важно е да знаете, че достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разоди и представяне на платежен документ.

Таксите са определени от Министерство на финансите според вида на носителя и са както следва:

 • Дискета - 1,44 лева (за един брой);
 • CD - 6,00 лева (за един брой);
 • Електронна поща за 1 МВ - 0,36 лв. (заплаща се всеки започнат мегабайт и се използва за информация, съществуваща в електронен вид);
 • Разпечатване на една страница (А4) - 0,14 лв.;
 • Ксерокопие за една страница (А4) - 0,11 лв.;
 • Факс за една страница (А4) - 0,72 лв.;
 • Видеокасета (за един брой) плюс стойността на записа, изчислена в минута запис – 5,88 лв.+ 0,30 лв. на минута;
 • Аудиокасета (за един брой) плюс стойността на записа, изчислена в минута запис – 1,92 лв. + 0,30 лв. на минута;
 • Устна справка – за 15 минути - 1,80 лв.;
 • Писмена справка за една страница ( А4) - 1,91 лв.

Заплащането на дължимите разходи се извършва с превод по банковата сметка на съда.


Обновено на 13.10.2015 г. в 14:31 ч.