Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Какво представлява Реабилитацията?

Реабилитацията заличава осъждането и отменя за в бъдеще негативните му последици, освен ако законът изрично не предвижда друго. Най-важната последица е, че лицето, което е реабилитирано, се третира по-нататък като „неосъждано”.

Реабилитацията бива 2 основни вида: 1) по право и 2) по съдебен ред.

Реабилитация по право е възможна в случаи, свързани с условно осъждане, по-леки престъпления и престъпления, извършени от непълнолетни.

Реабилитацията по право не настъпва по отношение на пълнолетно лице, което веднъж вече е било реабилитирано.

Когато реабилитация не може да настъпи по право, но наказанието е изтърпяно и в случаите когато има такива, причинените вреди са обезщетени, а наложените глоби – платени, съдът може да постанови реабилитация. В тези случаи, съдът прави конкретна преценка относно цялостното поведение на дееца и трябва да се убеди, че той действително се е поправил и заслужава да бъде третиран като „неосъждан”.


Кой съд може да постанови реабилитация?

Реабилитация може да постанови съдът, който е гледал делото и е постановил присъдата като първа инстанция.

Когато лицето е осъдено с няколко присъди от различни съдилища, следва да се обърнете към съда, който е наложил най-тежкото наказание, а когато наказанията са еднакво тежки - към съда, който е постановил последната присъда.

Какво е необходимо, за да се обърнете към съда?

Необходимо е да подадете молба за реабилитация в свободен текст. Образец на молбата можете да изтеглите от тук.

Към молбата се прилагат:

 1. Препис от присъдата, а когато делото е унищожено - препис от бюлетина за съдимост;
 2. Доказателства, че са налице всички условия, които законът поставя, а именно:
  1. да са изтекли три години от изтичане на срока на наложеното с присъда или намалено с работа или помилване наказание;
  2. в този срок осъденият да не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание;
  3. осъденият да е имал добро поведение, и то по време след осъждането;
  4. когато наред с наказанието лишаване от свобода е наложено и наказание лишаване от права или пробация, за да се постанови реабилитация, трябва да е изтекъл срокът на това наказание. Когато е наложена глоба, тя трябва да е изплатена.
  5. ако при умишлено престъпление е възстановил причинените вреди или има уважителни причини за неплащането им;
 3. Вносна бележка на платена държавна такса по сметката на Софийски районен съд за държавни такси - в размер на 6 лева.


Молбата се подава на Регистратура.

Какво следва?

Молбата се разглежда от съда в съдебно заседание, на което призовава молителя. В заседанието участва прокурор. Съдът се произнася с определение, което може да се обжалва пред Софийски градски съд в 7-дневен срок от постановяването му.

Важно е да знаете, че ако молбата бъде отхвърлена, нова молба може да се подаде не по-рано от една година след постановяване на определението.

Реабилитация може да се иска и от наследниците на осъдения след неговата смърт, ако последния е имал право на това.


 

Горната информацията е предоставена за Ваше улеснение и не представлява правен съвет.


 


Обновено на 13.10.2015 г. в 14:31 ч.