Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Какво представлява касационната жалба?

Съдът обявява решението си по дело срещу наказателно постановление, заедно с мотивите в 30-дневен срок след съдебното заседание, в което е завършено разглеждането на делото. Решенията на първоинстанционния Софийски районен съд подлежат на обжалване пред Административен съд – София град като втора (касационна) инстанция с жалба, а жалбата с която се прави това се нарича касационна жалба.

Касационната жалба трябва да се подаде в 14-дневен срок от получване на съобщението за изготвеното решение на съда.

Жалбата се адресира по следния начин:
До Аминистративен съд – София град
чрез Софийски районен съд

Жалбата се подава в 3 екзeмпляра (един остава по делото, един за ответната по жалбата страна и един за Вас, на който се поставя входящ номер).

Жалбата се подава на „Регистратура” с означение на номера на делото, съдебния състав и атакувания съдебен акт в указания срок.

Можете да изпратите Жалбата още:

  • По пощата. Важи датата на пощенското клеймо на изпращащата пощенска станция. Препоръчваме Ви, когото изпращате жалбите си по пощата, да ползвате обратна разписка, на която да посочите изрично текст „Касационна жалба по нак.дело №....”
  • Чрез фирма за куриерски услуги, като в документа за изпращане посочите изрично текст „Касационна жалба по нак.дело №....” . Важи датата на куриерската разписка.

Пазете обратната или куриерската разписка, тъй като е възможно съдът да ги изиска! 
 

Горната информацията е предоставена за Ваше улеснение и не представлява правен съвет.


Обновено на 17.04.2015 г. в 16:03 ч.