Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Наказателни постановления
Кои наказателни постановления могат да се обжалват?

Наказателно постановление (НП) се издава въз основа на акт за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от служители на административен орган, каквито са МВР, РИОКОЗ, НАП, Агенция „Митници” и други. Неподписването на АУАН не спира издаването на наказателно постановление.

Наказателно постановление Ви се връчва и от този момент тече 7 дневен срок за обжалване пред съда. Можете да обжалвате всички наказателни постановления, освен тези, за които законът изрично предвижда, че са необжалваеми. Такива са например наказателните постановления, с които е наложена глоба до 10 лв., както и глоба до 50 лв. за нарушение на Закона за движение по пътищата.

Жалба срещу НП. Как се оформя, адресира и подава?
Моля, да имате предвид, че освен по изключение, жалбата НЕ СЕ ПОДАВА направо в съда. Подава се чрез органа който е издал НП, а той комплектова преписката и я препраща до съда, в района на който е извършено или довършено нарушението в 7 дневен срок.

Жалбата се адресира по следния начин:
До Софийски районен съд
Чрез ......./администранивния орган, издал наказателното постановление/...


Посочват се данните на жалобоподателя - три имена, ЕГН, адрес, телефон, електронен адрес, ако има такъв. Означава се обжалваното наказателно постановление и органа, който го е издал.

В жалбата трябва да бъде описано както какво се иска , като например отмяна или намаляване размера на глобата, така и да се посочи всичко, което се счита за незаконосъобразно или пък несправедливо. Необходимо е накрая да се посочат всички доказателства, на които жалбоподателят се позовава. Жалбата задъжително се подписва.
Изтеглете от тук бланка на жалба.

Такса не се дължи.

Жалбата се подава:

  1. На място в съответния орган в поне два екземпляра – за административния орган и за съда. Не забравяйте да поискате вх.№ или такъв да бъде поставен на Вашия екземпляр от жалбата.
  2. По пощата с обратна разписка и отбелязване на текст „Жалба срещу НП №..”

Какво се случва след като сте подали жалбата?

Съдът образува и гледа дело в състав от един съдия, като призовава в открито заседание жалбоподателя, лицата, поискали обезщетение, органа, издал наказателното потановление, както и допуснатите от съда свидетели.

Делото се разглежда и в случаите, когато жалбоподателят не е бил намерен на посочения от него адрес в жалбата.

Съдът се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление.

Решението на Софийски районен съд подлежи на обжалване пред Административен съд – София град. Това обжалване се нарича касационно обжалване, а жалбата, с която се прави – касационна жалба.

Срокът за обжалване е 14-дневен и тече от получаване на съобщението, че е изготвено решение.

Касационна жалба се подава чрез Районния съд. Адресира се по следния начин:
До Административен съд – София град
Чрез Софийски районен съд

Не се дължи държавна такса.

В това производство се допускат само писмени доказателства. 
 

Горната информацията е предоставена за Ваше улеснение и не представлява правен съвет.


 


Обновено на 13.10.2015 г. в 14:30 ч.