Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Как се предявява иск?

Граждански иск се предявява с подаването на исковата молба в съда. Исковата молба очертава предмета и страните на правния спор чрез посочване на обстоятелствата и отправяне на искане до съда.

Подготовката на документите за завеждане на дело и изготвянето на исковата молба е дейност, често изискваща много добри юридически познания. По тази причина и с оглед ефективната защита на правата Ви, съветваме да имате предвид възможността да потърсите правен съвет от адвокат по избор или определен такъв от Адвокатския съвет от вписаните в Националния регистър за правна помощ.

ИНТЕРЕСНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ:

Исковата молба трябва да бъде написана четливо на български език и да съдържа някои задължителни елементи:

  1. Посочване на съда;
  2. Името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или пълномощници, ако имат такива, както и ЕГН на ищеца (за физическо лице), или ЕИК (за юридическо лице);
  3. Цената на иска, когато той е оценяем;
  4. Изложение на обстоятелствата, на които се основава искът;
  5. В какво се състои искането;
  6. Подпис на лицето, което подава молбата.

В исковата молба ищецът е длъжен да посочи всички доказателства и обстоятелствата, които ще доказва с тях, и да представи заедно с нея всички писмени доказателства.

Когато представяте на съда документи, които не са оригинали или официално заверени копия, те във всички случаи следва да са заверени, чрез изписване върху всеки документ на „Вярно с оригинала”, следвано от име и подпис на лицето, което прави заверката. Имайте предвид, че при поискване от съда, ще бъдете задължени в определен срок да представите оригинала или официално заверен препис. В противен случай документът се изключва от доказателставата по делото.

Към исковата молба се прилагат:

  1. Доказателство, че имате качеството на законен представител или пълномощник на ищеца, ако подавате молбата вместо него: напр. пълномощно; акт за раждане на малолетното Ви детето, което представлявате като родител.
  2. Вносна бележка за платена държавна такса – в размер на 4% върху претендираната сума, ако искът е оценяем, но не по-малко от 50.00 лв. Ако искът е неоценяем таксата варира от 30 до 80 лв.
  3. Екземпляри от исковата молба и от приложенията към нея за всеки от ответниците, според броя им.

Моля, подредете доказателствата по реда, по който са описани в исковата молба, като най-отпред поставите вносната бележка за държаваната такса и пълномощното.

Молбата се входира на Регистратура. При завеждането ще получите входящ номер и такъв ще бъде поставен на вашия екземляр. По този входящ номер впоследствие можете да направите справка за образуването и насрочването на делото.

Входираната преписка се придвижва до Председателя на съда, където чрез компютърна система за случайно разпределение на дела, тя се разпределя между съдиите в Софийски районен съд и получава номер на дело по описа за съответната година.

Внимателно четете съобщенията, които получавате от съда!
Те съдържат важни указания, като например за отстраняване на нередовности в определен срок, без изпълнението на които съдът няма да даде ход на делото. За да запазите правата си е важно стриктно да спазвате и указаните от съда срокове за извършване на съответните действия.

Горната информацията е предоставена за Ваше улеснение и не представлява правен съвет.


Обновено на 17.04.2015 г. в 16:00 ч.