Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Кумулация

Кумуларане на наказания има в случаите, когато две или повече престъпления са извършени преди да има влязла в сила присъда за кое да е от тях. При кумулацията се налага най-тежкото измежду определените наказания.

При престъпления, чиито наказания са постановени с една присъда, кумулирането на наказания се извършва винаги служебно от съда. В този случай, съдът е длъжен, след като определи наказание поотделно за всяко престъпление, да наложи само най-тежкото от тях.

Когато са наложени наказания с различни присъди, и престъпленията, предмет на осъжданията са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях, също се извършва кумулация.

Възможно е съдът да увеличи размера на определеното най-тежко наказание. Тогава се определя наказание, чиито размер е най-много с една втора по-голямо и не надвишава сбора на отделните наказания, нито максималния размер, предвиден за съответния вид наказание.

В случай че наказанието по някоя от присъдите е изтърпяно изцяло или отчасти, то се приспада, ако е от вида на определеното за изтърпяване общо наказание.

Кумулация може да се извърши както служебно от съда, така и по молба на заинтересованото лице или по предложение на прокурора.

Какво е необходимо, за да подадете молба за кумулация?

Необходима ви е молба свободен текст – за Ваше улеснение може да използвате образец на молбата. В молбата задължително посочете своето ЕГН, присъдите и наложените наказания, които молите да бъдат кумулирани.

Такса не се заплаща.

Молбата трябва да представите по делото – в наказателно деловодство (етаж 4, стая 412), при деловодителя на съответния съдебен състав, който последен е постановил осъдителна присъда.


Обновено на 13.10.2015 г. в 15:06 ч.