Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Разрешение за извършване на делба на недвижим имот, притежаван в съсобственост с дете

Делбата на недвижим имот, притежаван в съсобственост на дете (или лице, поставено под запрещение със съдебно решение) се допуска само с разрешение на Райония съд по настоящия адрес на детето, след съдът се увери, че сделката е в интерес на детето или важни нужди на семейството.

  За целта е необходимо да подадете МОЛБА, в която, наред с Вашите данни, данните на детето (поставеното под запрещение лице) и искането, да изложите още:

- условията на делбата;

- паричната стойност на уравнението, когато се дължи такова;

- нуждата от извършване й;

За Ваше улеснение, образец на молбата можете да изтеглите:

- от тук, ако детето е малолетно дете (ненавършило 14 години)

- от тук, ако детете е непълнолетно (навършило 14 и ненавършило 18 години)

 
Кой може да подаде молбата до съда?

 Молбата, съдържаща искането, се подписва и подава от:

• Законния представител на лицето в случаите, когато:

- детето е малолетно (няма навършени 14 години) – това е обикновено неговият родител или настойник;
- лицето е поставено под пълно запрещение – това може да е неговият съпруг, родител или настойник;

• Лицето – титуляр на влога в случаите, когато то е непълнолетно (т.е. дете, навършило 14 години, но ненавършило 18 години) или е поставено под ограничено запрещение. В тези случаи молбата се подписва също и от неговия родител или попечител!


Какви документи трябва да се представят пред съда?

Към молбата се прилагат заверени копия (заверката се прави от Вас, като върху ксерокопието на всеки докуемент напишете „Вярно с оригинала”, следвано от Вашето име и подпис ) на следните документи:

1. Доказателство за настоящия адрес на детето (например адресна карта от Общината);

2. Доказателство, че сте законен представител на детето / поставяния под запрещение (акт за раждане на детето; решение, с което на родителя се предоставят родителските права; решение за назначаването Ви за настойник/попечител и член на настойническия съвет/зам. попечител и/или актуално удостоверение, че сте назначен за настойник, издадено от кмета на общината) , както и мнение на настойническия съвет, когато е назначен такъв;

3. Документ за собственост на имота (нотариален акт); евентуално и Удостоверение за наследници;

4. Декларация за имуществото, притежавано от детето. Образец от декларацията можете да изтеглите:

- от тук, ако детето е малолетно дете (ненавършило 14 години)
- от тук , ако детете е непълнолетно (навършило 14 и ненавършило 18 години)

5. Вносна бележка за платена държавна такса  по сметка на Софийски районен съд за държавни такси. Тя е в размер на 25 лева.

Молбата се подава на „Регистратура”. Служителят на регистратурата ще Ви даде входящ номер и ще постави такъв върху Вашия екземпляр на молбата. 
 
Какво следва?

По молбата Ви ще се образува дело и съдията по него може да изисква становище от Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на детето, дали искането е от полза за детето и в негов интерес, както и да изисква от Вас допълнителни документи като декларации за доход и други.

Ако молбата Ви е отхвърлена, съдът ще изпрати съобщение за това на посочения от Вас адрес!

Ако молбата Ви е уважена, заверен препис от съдебното решение може да получите в „Деловодство” – при деловодителя, обслужващ съдебния състав, постановил решението!

Моля да имате предвид, че издаване на заверен препис от съдебното решение се заплаща отделно! Такса е в размер на 2 лв. за първата страница и по 1 лв. за всяка следваща и се заплаща по същия начин (по сметка на Софийски районен съд за държавни такси).
 

Горната информацията е предоставена за Ваше улеснение и не представлява правен съвет.

 


Обновено на 13.10.2015 г. в 14:37 ч.