Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Как се иска разрешене за сключване на брак от непълнолетен?

Брак може да сключи лице, навършило осемнадесет години, но по изключение, ако важни причини налагат това и след разрешение на районен съдия, брак може да сключи и лице, навършило шестнадесет години.

Какво Ви е необходимо?

Непълнолетното лице, което желае да сключи брак следва да подаде молба до Райония съд по своя постоянен адрес. Образец от молбата можете да изтеглите от тук.

Към нея се прилагат:

1. Акт за раждане на непълнолетното лице;

2. Копие от документ за самоличност на непълнетното лице;

3. Копие от документ за самоличност на лицето, с което ще се сключи брака;

 

Такса не се дължи.

Добре е молбата да бъде подписана от двамата родители (попечителят) на лицето, с което те изразяват съгласие със сключване на брака.

Когато непълнолетното лице е с постоянен адрес в гр.София, молба се подава на „Регистратура” на Софийски районен съд.

Ако и двамата встъпващи в брак са непълнолетни и имат различен постоянен адрес, разрешението се дава от районния съдия по адреса на единия от встъпващите в брак по техен избор.

Какво следва?

Районният съдия изслушва двамата встъпващи в брак, родителите или попечителя на непълнолетния. По този начин съдията изследва важните прични, които налагат сключването на брака и преценява интереса на непълнолетния.

Мнението лицето, с което непълнолетният желае да встъпи в брак, когато то е пълнолетно, както и това на родителите или на попечителя може да бъде дадено и в писмена форма с нотариално заверен подпис.

 


 


Обновено на 13.10.2015 г. в 14:33 ч.