Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Спор за родителски права

Родителските права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца се упражняват в интерес на детето и от двамата родители, заедно и поотделно. Когато родителят е действал сам, той е длъжен да уведоми другия родител.

 

При разногласие родителите могат:

  •  да се обърнат към лицензиран медиатор за разрешаване на спора.

Всеки от родителите може да поиска от съда да ги насочи към Центъра по медиация, информация за който сe намира на интернет адреса на съда.

 

  •  да предявят иск пред районния съд по настоящия адрес на детето.

 

Производството за родителски права започва с подаване на молба, в която се излагат фактите, обосноваващи претенцията на родителя да упражнява родителските права по отношение на детето. В нея се правят и искания за събиране на доказателства – издаване на съдебни удостоверения, когато са необходими за снабдяване с документи, за разпит на свидетели, за експертизи и др.

Към молбата се прилагат:

1. Удостоверение за раждане на детето;

2. Други писмени доказателства, подкрепящи изложените в молбата твърдения;

3. Квитанция за внесена държавна такса като за неоценяем иск – между 30 и 80 лв.

 

Съдът разглежда молбата в открито съдебно заседание, в което се изслушва представител на Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето, родителите и детето – при условията на чл. 15 от Закона за закрила на детето.

 

Родителите могат да постигнат и съгласие относно спорните въпроси, като съдът одобрява постигнатото между тях споразумение.

 

С решението съдът определя местоживеенето на детето, предоставя родителските права на единия родител, а на другия определя режим на лични отношения с детето и издръжка, която да заплаща, независимо дали с молбата е поискана такава.

Решението може да се обжалва по общия ред – в двуседмичен срок от съобщението за постановяването му. Жалбата се подава с препис за другата страна и квитанция за внесена държавна такса по сметка на въззивния съд в размер на ½ от внесената по сметка на първоинстанционния съд държавна такса.

 

По този ред се разглежда и молба за изменение на вече определени мерки относно местоживеенето на детето и упражняването на родителските права.

Докато е висящ спора за родителски права, всеки от родителите може да подаде молба за привременни мерки относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права и издръжката на детето. Съдът се произнася с определение, което има сила до влизане в сила на решението по делото. Това определение не подлежи на обжалване, но може да се измени от съда, пред който е висящ спора.

 

      Горната информацията е предоставена за Ваше улеснение и не представлява правен съвет. 


Обновено на 25.04.2011 г. в 23:06 ч.