Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Развод по взаимно съгласие

 Когато съпрузите са съгласни сключеният между тях брак да бъде прекратен, могат да подадат молба до съда по постоянния адрес на единия от тях, придружена от сключено споразумение. Не е необходимо в молбата да се сочат причините за искането бракът да бъде прекратен. Необходимо е взаимно и непоколебимо сериозно съгласие за това. Съгласието се изразява от съпрузите пред съда, като те са длъжни да се явят в първото по делото заседание лично, за да го изразят.

Въпросите, които задължително се уреждат със споразумението са относно местоживеенето на децата, родителските права, личните контакти с другия родител и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, фамилното име и издръжка между бившите съпрузи

Искане за развод по взаимно съгласие може да се предяви независимо колко дълго е продължил брака.

Молбата се подава в един екземпляр и съдържа данните на съпрузите – имена, ЕГН и адреси. Към нея се прилагат удостоверения за сключен граждански брак, за раждане на децата и други доказателства – нотариални актове за собствеността на семейното жилище, договори за наем, ако семейното жилище е наето, споразумение и квитанция за внесена държавна такса в размер на 25 лева.

Прилагат се и комплект статистически сведения по образец: декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, сведения за съпрузите и съобщение за прекратен граждански брак.

На първото заседание двамата съпрузи трябва да се явят лично, за да заявят, че поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие и споразумението си. При неявявяне в насроченото открито заседание без уважителна причина на който и да е от съпрузите, делото се прекратява.

След като и двете страни са се явили на заседанието и съдът е проверил тяхната самоличност те трябва да заявят съгласието си за развод. Съдът разглежда постигнатото между тях споразумение. За да бъде утвърдено от съда, то трябва да защитава интересите на децата, като по своя преценка съдът може да поиска становище от Дирекция „Социално подпомагане”, да е пълно и да не противоречи на закона. При неспазване на някое от тези изисквания съдът дава срок за изправяне на недостатъците. Ако в дадения от съда срок недостатъците не бъдат отстранени, съдът отхвърля искането за развод.

След като се убеди, че съгласието на съпрузите е сериозно и непоколебимо и споразумението не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение, което е окончателно и не подлежи на обжалване.

При допускане на развод по взаимно съгласие се определя окончателна държавна такса до 40 лева по сметка на районния съд. При споразумение за имуществени отношения се плаща и по 2% върху стойността на всеки дял, а за издръжката 2% върху платежите за три години.

При допускане на съдебна експертиза за оценка на имоти и автомобили в хода на съдебното производство, размерът на депозита се определя от съда и се внася по сметка на съответния районен съд.

Горната информацията е предоставена за Ваше улеснение и не представлява правен съвет.


 


Обновено на 06.02.2011 г. в 16:00 ч.