Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Най-големият съд в Република България

е с щатна численост 823 съдии и служители, от тях председател с петима заместник-председатели, общо 175 съдии, от които заети са 163 щатни бройки, но реално работят 148 съдии, разпределени в четири отделения – наказателно и три граждански. Администрацията на съда по щат наброява 596 съдебни служители и включва съдебни секретари, съдебни деловодители, съдебни архивари, призовкари, куриери и други, от които реално заети са 571 щатни бройки. Към структурата на съда са включени 21 съдии по вписванията и 31 държавни съдебни изпълнители.

 

Заповед удължаване на инвентаризация Заповед инвентаризация
Заповед закъснения Заповед публикуване актове
Заповед облекло Заповед дежурно гишеНовини
Новини от Софийски районен съд
Указател
Контактна информация за службите в съда
Коя служба ми е необходима?
Практически насоки за граждани
Контакт на съдиите с ВСС
Бланки и формуляри
Тук ще намерите полезни документи за сваляне и предварително попълване
Свидетелство за съдимост
Бюро „Съдимост”, бул. „Драган Цанков” №6.; тел.: 02 8955451; 9:00-17:00 ч.
Електронно свидетелство за съдимост
https://cs.mjs.bg/
Решения по дела
Връзка към централизиран регистър за съдебни актове. http://legalacts.justice.bg/  
Дарители
Списък на дарители на Софийски районен съд
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.
Благотворителност