Софийски Районен Съд

Най-големият съд в Република България

е с щатна численост 822 съдии и служители, от тях председател с четирима заместник-председатели, общо  174 съдии, от които заети са 163 щатни бройки, но реално работят 143 съдии, разпределени в четири отделения – наказателно и  три граждански. Администрацията на съда по щат наброява 596 съдебни служители и включва съдебни секретари, съдебни деловодители,  съдебни архивари, призовкари, куриери и други, от които реално заети са 565 щатни бройки. Към структурата на съда са включени Служба по вписванията с  21 съдии по вписванията и Служба „Държавно съдебно изпълнение”, в която работят  31 съдебни  изпълнители.

 

Заповед дежурно гише!

Заповед записи!

Заповед карти (баджове)!

Заповед тютюнопушене!
Новини
Новини от Софийски районен съд
Указател
Контактна информация за службите в съда
Програма Спогодби
Център за Спогодби и медиация. The Court-Annexed Mediation Program
Коя служба ми е необходима?
Практически насоки за граждани
Бланки и формуляри
Тук ще намерите полезни документи за сваляне и предварително попълване
Свидетелство за съдимост
Бюро „Съдимост”, бул. „Драган Цанков” №6.; тел.: 02 8955451; 9:00-17:00 ч.
Електронно свидетелство за съдимост
https://cs.mjs.bg/
Решения по дела
Връзка към централизиран регистър за съдебни актове. http://legalacts.justice.bg/  
Дарители
Списък на дарители на Софийски районен съд
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.
Стажантска програма на центъра за спогодби и медиация