Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter
Най-големият и натоварен съд в Република България

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД е най-големият и натоварен съд в цялата съдебна система на Република България, в който се разглеждат над 30% от всички дела на районно ниво. Всяка година в него постъпват изключително голям брой нови дела, през 2013 г. - 101 223 бр.; през 2014 г. - 97 539 бр.; през 2015 г. - 104 601 бр.  Функционира в условия на свръхнатовареност и недостатъчно кадрово и програмно осигуряване.
Щатната численост наброява 831 съдии и служители, от тях председател с петима заместник-председатели, общо 183 съдии, от които реално работят 153 щатни бройки съдии, разпределени в четири отделения – наказателно и три граждански. Администрацията на съда по щат наброява 596 съдебни служители и включва съдебни секретари, съдебни деловодители, съдебни архивари, призовкари, куриери и други, от които реално заети са 564 щатни бройки. Към структурата на съда са включени 21 съдии по вписванията и 31 държавни съдебни изпълнители.

 

Заповед АС-145
Правила за възстановяване на дела
Заповед предоставяне на наказателни дела
Заповед дежурно гише и справки по телефона
Заповед публикуване актове
Заповед закъснения
Новини
Новини от Софийски районен съд
Безопасност и здраве
Заповеди и инструктажи за безопастната работа в съда
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.
Профил на купувача
Процедури по ЗОП, Вътрешни правила по ЗОП, Периодични плащания и Изпълнени договори
Конкурси
Свободни работни места в Софийския районен съд
Дарители
Списък на дарители на Софийски районен съд
Благотворителност
Благотворителни кампании в Софийския районен съд
Контакт на съдиите с ВСС