Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter
Най-големият и натоварен съд в Република България

Софийският районен съд разглежда 30% от делата на районно ниво. Функционира в условия на свръхнатовареност и недостатъчно кадрово и програмно осигуряване.
Щатната численост наброява 823 съдии и служители, от тях председател с петима заместник-председатели, общо 175 съдии, от които заети са 164 щатни бройки, но реално работят 144 съдии, разпределени в четири отделения – наказателно и три граждански. Администрацията на съда по щат наброява 596 съдебни служители и включва съдебни секретари, съдебни деловодители, съдебни архивари, призовкари, куриери и други, от които реално заети са 575 щатни бройки. Към структурата на съда са включени 21 съдии по вписванията и 31 държавни съдебни изпълнители.
 

Заповед АС-145
Заповед за предприемане на мерки по забавени дела на 60 състав
Правила за възстановяване на дела
Заповед дежурно гише и справки по телефона
Заповед публикуване актове
Заповед закъсненияНовини
Новини от Софийски районен съд
Безопасност и здраве
Заповеди и инструктажи за безопастната работа в съда
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.
Профил на купувача
Процедури по ЗОП, Вътрешни правила по ЗОП, Периодични плащания и Изпълнени договори
Свидетелство за съдимост
Бюро „Съдимост”, бул. „Драган Цанков” №6.; тел.: 02 8955451; 9:00-17:00 ч.
Електронно свидетелство за съдимост
https://cs.mjs.bg/
Дарители
Списък на дарители на Софийски районен съд
Благотворителност
Благотворителни кампании в Софийския районен съд
Контакт на съдиите с ВСС