Софийски Районен Съд

 

Най-големият съд в Република България

се състои по щат от председател с четирима заместник-председатели, общо  171 съдии, от които заети са 156 щатни бройки, но реално работят 135 съдии, разпределени в четири отделения – наказателно и  три граждански. Администрацията на съда по щат наброява  595 съдебни служители и включва съдебни секретари, съдебни деловодители,  съдебни архивари, призовкари, куриери и други, от които реално заети са 465 щатни бройки. Към структурата на съда са включени Служба по вписванията с  21 съдии по вписванията и Служба „Държавно съдебно изпълнение”, в която работят  31 съдебни  изпълнители.
 

 

 

 

Всички съдии от страната, които желаят да работят като командировани в Софийския районен съд, моля до 03.04.2015 г. да заявят това на тел. 02 8955 230 – Калина Жабонова, административен секретар.
Новини
Новини от Софийски районен съд
Указател
Контактна информация за службите в съда
Програма Спогодби
Център за Спогодби и медиация. The Court-Annexed Mediation Program
Коя служба ми е необходима?
Практически насоки за граждани
Бланки и формуляри
Тук ще намерите полезни документи за сваляне и предварително попълване
Електронно свидетелство за съдимост
Електронното свидетелство за съдимост можете да заявите на специализирания сайт на Министерството на правосъдието: https://cs.mjs.bg/ 
Свидетелство за съдимост
Бюро „Съдимост”, бул. „Патриарх Евтимий” №2.; тел.: 02 8955300; 9:00-17:00 ч.
Решения по дела
Връзка към централизиран регистър за съдебни актове. http://legalacts.justice.bg/  
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.