Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
При подаване на заявление за издаване на свитедетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта и вносна бележка за платена държавна такса. Може да платите и на ПОС терминал на Гише 27, 28 и 29.

Софийския районен съд обявава:

Съгласно решение по т. 1, по Протокол № 16/30.05.2018 г., Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ приема, че с оглед преодоляване неравномерната натовареност, е налице обоснована необходимост за провеждане на процедура по чл. 194, ал.1 ЗСВ и съобразно Правила за преместване по реда на чл. 194 ЗСВ /приети с решение на ВСС по протокол № 4/31.01.2013 г./ по отношение на Софийски районен съд, поради което дава възможност в срок до 23.06.2018 г. да се подадат заявления до Комисията на адреса на ВСС или на електронен адрес: ksknss@vss.justice.bg   още>


 

Заповед за инвентаризация 2018 г.
Заповед АС-325
Важно преместване на наказателно отделение
Заповед касови ордери
Заповед видео наблюдение
/Публикувана на 16.01.2017 г. в 16:45 ч./
Заповед обслужване на граждани и адвокати
/Публикувана на 09.09.2016 г. в 15:45 ч./
Заповед дежурно гише в служба "Архив"
/Публикувана на 07.09.2016 г. в 16:45 ч./
Заповед АС-145
Правила за възстановяване на дела
Заповед предоставяне на наказателни дела
Преместване на наказателно отделение
Пресслужба
Безопасност и здраве
Заповеди и инструктажи за безопастната работа в съда
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.
Контакти
Конкурси
Свободни работни места в Софийския районен съд
Благотворителност
Благотворителни кампании в Софийския районен съд
Контакт на съдиите с ВСС